Polityka prywatności

Opisujemy politykę prywatności oraz przetwarzanie danych osobowych w serwisie jzksoft.pl oraz w oprogramowaniu, którego ten serwis dotyczy. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

Kto jest operatorem serwisu i sprzedawcą?

Operatorem serwisu jest wytwórca oprogramowania: Studio JZK Programy Komputerowe Jarosław Knypl, ul. Wita Stwosza 81, 80-268 Gdańsk, NIP 5841489982, REGON 191445308. Adres kontaktowy: sklep@jzksoft.pl. Operator serwisu świadczy usługę hostingową bezpośrednio.

Kto jest sprzedawcą?

Sprzedawcą, w szczególności przyjmującym płatności i wystawiającym fakturę VAT, jest operator serwisu.

Jakie są zasady sprzedaży?

Regulamin sprzedaży znajduje się w tym miejscu: regulamin. Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy. Aktualna wersja regulaminu na trwałym nośniku jest załączana do potwierdzenia zamówienia.

Kto jest licencjodawcą oprogramowania?

Licencjodawcą może być wytwórca oprogramowania albo upoważniony licencjodawca zastępczy: JZK24 sp. z o.o., · ul. Wita Stwosza 81, 80-268 Gdańsk, NIP 5842771700, REGON 380071994, KRS 0000729513, VII Wydział Gosp. KRS SR Gdańsk-Północ. Kapitał zakł. 16761 zł wpłacony w całości oraz Studio JZK sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 81, 80-268 Gdańsk, Polska, NIP 5842727739, REGON 221674718, KRS 423780, VII Wydz. Gosp. KRS SR Gdańsk-Północ, Kapitał zakładowy 505344 zł wpłacony w całości.

Kto jest stroną umowy?

Stroną umowy jest każda osoba fizyczna lub prawna, która instaluje albo używa oprogramowanie określone wyżej, zwana dalej użytkownikiem, zdolna do czynności prawnych, w tym do zawarcia umowy na odległość. Domniemywa się, że licencjobiorca jest użytkownikiem.

Jak mogę wykorzystywać oprogramowanie?

Zakazane jest wykorzystywanie oprogramowania do prowadzenia działalności sprzecznej z prawem, z dobrymi obyczajami, naruszania praw osób trzecich lub działania na czyjąś szkodę. Zakazane jest użytkowanie oprogramowania bez ważnej licencji albo po odstąpieniu od umowy, z wyjątkiem zakresu dozwolonego w tym dokumencie..

Skąd biorą się moje dane?

Zawarcie umowy imiennej licencji indywidualnej następuje z wyłącznej inicjatywy użytkownika mającego zamiar zawrzeć umowę imiennej licencji indywidualnej w zakresie wybranym przez siebie wyłącznie z aktualnej oferty licencjodawcy, prezentowanej na stronie internetowej licencjodawcy, w tym pod adresem www.jzk.pl.

Jak mogę podać swoje dane?

Zawarcie umowy imiennej licencji indywidualnej następuje w sposób elektroniczny na stronie internetowej licencjodawcy po podaniu w odpowiednim formularzu prawdziwych danych zamawiającego, po wykonaniu płatności za pomocą systemu elektronicznego oraz po pomyślnej weryfikacji przez licencjodawcę. Do czasu zakończenia procedury sprzedaż nie następuje. Procedura może trwać do 14 DNI.

Kiedy umowa zostaje zawarta?

Zawarcie umowy imiennej licencji indywidualnej następuje po zakończeniu przez licencjodawcę pozytywnej weryfikacji zamówienia oraz pozytywnej weryfikacji płatności.

Czy wysyłacie SMS?

Jeśli przy zamówieniu podano numer telefonu komórkowego, licencjodawca może przesłać na ten numer wiadomości SMS zawierające potwierdzenie zawarcia umowy imiennej licencji indywidualnej.

Czy wysyłacie e-mail?

W razie wygasania umowy imiennej licencji indywidualnej licencjodawca może powiadomić użytkownika za pomocą poczty elektronicznej, telefonu albo w oprogramowaniu.

Skąd biorą się dane osobowe?

Dane osobowe podawane są dobrowolnie przez użytkownika zamierzającego zawrzeć umowę imiennej licencji indywidualnej w celu realizacji zamówienia oraz późniejszej obsługi tej umowy.

Kto przetwarza dane osobowe?

Dane określone wyżej będą przetwarzane przez sprzedawcę lub podmioty działające na jego rzecz, w szczególności Studio JZK sp. z o.o. w Gdańsku, NIP 5842727739, REGON 221674718, KRS 423780 oraz podwykonawcy.

Jaki jest cel przetwarzania?

Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu A. realizacji zamówienia, B. wydania licencji, C. obsługi licencji, D. marketingu produktów własnych, E. rozliczeń księgowych, w szczególności w następującym zakresie: F. rozliczenia księgowe (do 6 lat od zakupu), G. rozliczenia legalności licencji (do 10 lat od zakupu), H. lista licencji zablokowanych (w trybie ciągłym, do 365 dni po okresie wygasania danej licencji) albo w innym zakresie określonym w odrębnych przepisach lub wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu.

Czy mogę zgłosić sprzeciw?

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ich poprawiania, a także wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw zostanie oddalony, jeśli obowiązujące przepisy prawa albo ważny interes prawny sprzedawcy dają podstawę do przetwarzania. Ponieważ przetwarzane są wyłącznie dane osobowe podane przez klienta, domniemywa się, że posiada on informację o tym przetwarzaniu.

Czy mogę zgłosić sprzeciw wobec komunikacji elektronicznej?

Po zakończeniu procedury zawarcia umowy imiennej licencji indywidualnej użytkownik może przesłać na adres licencjodawcy sprzeciw wobec przesyłania i przekazywania informacji przez licencjodawcę za pomocą telefonu, SMS lub poczty elektronicznej.

Jak wygląda komunikacja z serwerem?

W celu świadczenia usług drogą elektroniczną, usług inicjowanych czynnościami użytkownika w programie oraz weryfikacji aktywacji imiennej licencji indywidualnej, każdorazowo następuje komunikacja z serwerem usług internetowych, będącym pod kontrolą licencjodawcy. Komunikacja z serwerem jest warunkiem użytkowania oprogramowania.

Jak wygląda przekazywanie metadanych?

W celu zapewnienia możliwości świadczenia usługi, przekazywane są metadane, w szczególności adres IP, indywidualny identyfikator instalacji, identyfikator aktywacji. oznaczenie imiennej licencji indywidualnej, metadane techniczne oprogramowania, systemu operacyjnego lub komputera oraz metadane dotyczące użytkowanej funkcji.

Czy dane z programu są przekazywane?

Nie są przekazywane żadne dane z programu, w tym dane osobowe ani finansowe rejestrowane w oprogramowaniu, takie jak dane klientów, zawartość faktur itp., z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika to wprost z żądania użytkownika, na przykład funkcja wyszukiwania kodów pocztowych przekazuje adres, dla którego ma być wyszukany kod pocztowy.

Jak działa zgłoszenie techniczne?

Oprogramowanie może udostępniać funkcję zgłoszenia technicznego, która ze swojej istoty wymaga przesłania bardziej szczegółowych informacji dotyczących sprzętu lub systemu operacyjnego, konfiguracji oprogramowania albo ustawień użytkownika. Treść danych niezbędnych do przesłania jest prezentowana na ekranie przed wykonaniem zgłoszenia, a realizacja zgłoszenia jest poprzedzona wyrażeniem zgody na przesłanie tych informacji. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody, przesłanie zgłoszenia nie jest możliwe.

Czy mogę wyrazić brak zgody na komunikację?

Brak zgody użytkownika na taką komunikację wyklucza korzystanie z oprogramowania, a użytkownik w takim razie powinien niezwłocznie odstąpić od umowy.

Kto przetwarza dane w programie?

Oprogramowanie ze swojej natury może służyć do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, finansowych albo innego rodzaju. Dane wprowadzane w oprogramowaniu przetwarzane są bezpośrednio przez użytkownika na swoich własnych zasadach.

Kto ma wgląd do danych?

Licencjodawca nie ma wglądu do danych gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych w programie, nie przetwarza i nie gromadzi, nie przetwarza i nie przechowuje ich.

Kto nadzoruje moje dane?

Licencjodawca nie nadzoruje gromadzenia, przechowywania ani przetwarzania danych w oprogramowaniu, nie ma na to wpływu i nie odpowiada za skutki lub zaniechania w tym zakresie.

Kto odpowiada za dane w programie?

Licencjodawca nie odpowiada za zmianę, utratę lub inne skutki odnośnie danych przechowywanych w oprogramowaniu. Całkowite ryzyko, odpowiedzialność i obowiązki w tym zakresie są po stronie użytkownika.

Kto wykonuje kopie zapasowe?

Obowiązkiem użytkownika jest wykonywanie kopii zapasowych we własnym zakresie. Licencjodawca nie oferuje wykonywania kopii zapasowych ani usługi i

Czy program wykonuje kopie zapasowe?

Oprogramowanie może posiadać funkcję wykonywania uproszczonych kopii zapasowych we wskazanej przez użytkownika lokalizacji, ale nie oznacza to przeniesienia odpowiedzialności za wykonywanie kopii zapasowych. Rekomendowane jest wykonywanie kopii zapasowej przynajmniej na koniec każdego dnia pracy, w lokalizacji i formie odrębnej od miejsca instalacji i użytkowania oprogramowania.

Kto odpowiada za zabezpieczenia?

Obowiązkiem użytkownika jest wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, fizycznych i prawnych w taki sposób, by przetwarzanie danych w oprogramowaniu odbywało się zgodnie z prawem.

Co dzieje się z danymi podatkowymi?

Oprogramowanie ze swojej natury może służyć do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych związanych z obowiązkiem rozliczenia podatkowego, w tym w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego albo innych podatków lub należności publicznoprawnych.

Kto świadczy doradztwo podatkowe?

Licencjodawca nie świadczy usługi doradztwa podatkowego. Wszelkie informacje, zalecenia oraz instrukcje w oprogramowaniu albo w dokumentacji dodatkowej nie stanowią porady podatkowej, służą wyłącznie wskazaniu prawidłowego wykorzystywania oprogramowania. Odpowiedzialność za prawidłowość rozliczenia podatków, w tym odpowiedzialność karno-skarbowa, spoczywa w całości po stronie użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z doradztwa podatkowego osób do tego upoważnionych.

Kto nadzoruje rozliczenia podatkowe?

Licencjodawca nie ma wglądu, nie nadzoruje i nie ma wpływu na wykorzystywanie oprogramowania do celów rozliczeń podatkowych. Użytkownik wykonuje rozliczenia podatkowe w imieniu własnym lub cudzym z własnej inicjatywy i na swoich własnych zasadach.

Jak są generowane pliki JPK?

Oprogramowanie może umożliwiać generowanie plików JPK związanych z bieżącym rozliczeniem podatkowym albo na żądanie. Użytkownik jest zobowiązany postępować przy generowaniu pliku ściśle według instrukcji obsługi oprogramowania oraz zweryfikować treść pliku JPK przed złożeniem.

Kto odpowiada za pliki JPK?

Licencjodawca nie odpowiada za treść, format i zawartość pliku JPK generowanego z programu oraz za skutki złożenia albo niezłożenia takiego pliku lub niemożność jego wygenerowania.

Kto wykonuje kontrolę podatkową?

Licencjodawca nie uczestniczy w kontroli podatkowej prowadzonej u użytkownika. Użytkownik jest obowiązany korzystać z doradztwa podatkowego osób do tego upoważnionych.

Kto wykonuje podatkową kopię zapasową?

Użytkownik jest zobowiązany wykonywać odpowiednie kopie zapasowe, w tym kopie służące prawidłowej realizacji obowiązku przechowywania danych podatkowych w sposób i w trybie określonym przepisami.

Jak jest świadczona obsługa klienta?

Obsługa klienta świadczona jest w formie wsparcia telefonicznego albo za pomocą poczty elektronicznej wyłącznie w zakresie zwykłego użytkowania oprogramowania. Obsługa nie jest świadczona w zakresie urządzeń lub oprogramowania zewnętrznego, sprzętu klienta, doradztwa podatkowego, technicznego ani innych podobnych treści.

Czy usługa jest bezpłatna?

Obsługa nieodpłatna świadczona jest wyłącznie dla użytkowników w okresie obowiązywania umowy imiennej licencji indywidualnej, z ograniczeniem do jednego zdarzenia w miesiącu albo trzech zdarzeń w trakcie całej umowy, w okresie ograniczonym do dni roboczych, w godzinach pracy BOK, bez określenia gwarantowanego czasu reakcji.

Jak działa obsługa płatna?

W zakresie nieujętym obsługą nieodpłatną jest możliwe świadczenie obsługi odpłatnej w ramach nowej umowy imiennej licencji indywidualnej. Jeśli umowa ta nie określa szczegółowo zakresu obsługi odpłatnej, przyjmuje się, że jest tożsama z zakresem obsługi nieodpłatnej z wyłączeniem ograniczenia ilości zdarzeń.

Czy obsługa jest nieograniczona?

W każdym razie obsługa jest ograniczona do aktualnej wersji oprogramowania. Jeśli użytkownik nie posiada aktualnej wersji oprogramowania, świadczenie obsługi nie jest możliwe.

Czy świadczycie pomoc zdalną?

Nie jest świadczona elektroniczna pomoc zdalna, pomoc o charakterze osobistym ani żadne inne usługi w miejscu instalacji oprogramowania.

Czy stosujecie cookies, profilowanie lub inne techniki automatyczne?

W celu obsługi koszyka, zamówień, logowania oraz sprawnej obsługi serwisu mogą być wykorzystywane techniki takie, jak cookie sesji, cookie stałe oraz pamięć podręczna przeglądarki. Użytkownik może zablokować te techniki korzystając z narzędzi przeglądarki, z zastrzeżeniem, że te funkcje mogą przestać działać. Dla celów analityki i obsługi serwisu wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics, w sposób zanonimizowany.

Czy stosujecie profilowanie, lub inne techniki wykorzystujące dane osobowe?

Nie wykorzystujemy technik inwazyjnych lub pozwalających obcym usługom powiązać użytkownika z danymi osbowymi, takich jak profilowanie przez sieci społecznościowe, piksele Facebooka, techniki remarketingowe lub podobne. Marketing jest prowadzony przy użyciu narzędzi własnych.


Polityka prywatności
Opisujemy politykę prywatności oraz przetwarzanie danych osobowych w serwisie jzksoft.pl oraz w oprogramowaniu, którego ten serwis dotyczy. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.